ทำเนียบบุคลากร

รวมภาพบุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ฯ

พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.สุเทพ สุขสงวน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.เธียรชัย เอี่ยมรักษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.สานิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.เฉลิมชัย พิมลศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.สมเกียรติ ธรรมนิยาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.โกสินธ์ บุญสร้าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.ภูวดล วุฑฒกนก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ ประทุมจร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

พ.ต.อ.พิเชษฐ์ รักษาดี

รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

พ.ต.ท.ณรงศ์กรณ์ โคตาสูตร

หัวหน้าสำนักงานฝ่ายธุรการและกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน